language
  • China
  • English
  • Italian
  • Vietnam

Trách nhi?m làm nên ph?m ch?t, ph?m ch?t t?o thành th??ng hi?u.

Máy tuy?n t? ??t h? MQ-N

Máy tuy?n t? ??t h? MQ-N

Máy tuy?n t? kh? h? MQ-Y

Máy tuy?n t? kh? h? MQ-Y

Máy sàng cao t?n h? MS

Máy sàng cao t?n h? MS

Máy sàng l?c ch?t ??t h? MS

Máy sàng l?c ch?t ??t h? MS

C?ng ty TNHH c? ?i?n Th?ng V? thành ph? Tan H??ng


Doanh nghi?p làm vi?c có s?c ?nh h??ng và nh?n ???c kính tr?ng.

C?ng ty TNHH c? khí Th?ng V? thành ph? Tan H??ng là doanh nghi?p khoa h?c k? thu?t c? gi?i g?m s? ???c thành l?p b?i nhi?u k? s? lành ngh? v? g?m s? và c? gi?i g?m s?, có kinh nghi?m phong phú v? s?n xu?t máy c? gi?i g?m, am hi?u v? các lo?i c?ng ngh? và thi?t b? g?m s?. T? khi thành l?p ??n nay, s?n ph?m lu?n c? g?ng ?i ??u v? thi?t k?, ?a...

C? ?i?n Th?ng V? – ho?t ??ng m?i nh?t

C? ?i?n Th?ng V? – d? án tiêu bi?u

Liên h?

?i?n tho?i ph?c v?: 86-373-5900315
Fax: 86-373-5900399
E-mail: info@chinasenyouco.com
??a ch?: s? 8, ???ng H?ng Nghi?p, c?u s? 20, khu kinh t? Tan H??ng, t?nh Hà Nam, Trung Qu?c

Theo d?i


  • Sina Weibo

  • Official Account
成年年轻视频免费看www毛片_日本高清免费的不卡视频_97国产v欧美_99网曝精品视频久草